شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی (انجام مطالعه و طراحی جداسازی شبکه آب شرب و فضای سبز شهر جدید امیرکبیر) به شماره ۲۰۹۸۰۰۱۳۴۱۰۰۰۰۰۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای صلاحیت ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است پیشنهاددهندگان در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترنیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ می باشد .

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی :روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس:۴۱۹۳۴-۰۲۱

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ 

اطلاعیه و اخبارمزایده و مناقصه

دیدگاهتان را بنویسید