شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در نظر دارد ، فراخوان ارزیابی کیفی (انجام مطالعه و تهیه طرح مرحله اول و دوم آماده سازی محله ۲ شهر مهاجران ) به شماره ۲۰۹۸۰۰۱۳۴۱۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاددهندگان دارای صلاحیت،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است پیشنهاددهندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : روز پنج شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :۴۱۹۳۴-۰۲۱

دفتر ثبت نام :۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

اطلاعیه و اخبارمزایده و مناقصه

دیدگاهتان را بنویسید