شرکت عمران شهر جدیدا میرکبیر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری شبکه آب و فاضلاب شهر جدید امیرکبیر به شماره ۲۰۹۸۰۰۱۳۴۱۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد  شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۶ روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۶ روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :

آدرس : اراک،کیلومتر ۴۰ جاده اراک-سلفچگان ،شهر جدید امیرکبیر

تلفن :۳۳۵۵۲۹۹۶-۳۳۵۵۲۹۸۱-۰۸۶:۳۳۵۵۲۹۷۱ – داخلی ۱۲۱ واحد حراست

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس :۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱

دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۷۶۸ پیش شماره :۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش <ثبت نام،پروفایل تامین کننده،مناقصه گر> موجود است .

اطلاعیه و اخبارمزایده و مناقصه

دیدگاهتان را بنویسید