شرکت عمران شهرهای جدید مهاجران و امیرکبیر تعداد ۲۶ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم واقع در منطقه ۱۰ شهر مهاجران را از طریق فراخوان عمومی به فروش می رساند  متقاضیان محترم میتوانند برای شرکت در این فراخوان به آدرس www.setadiran.ir به شماره مزایده ۲۰۹۸۰۰۱۳۴۱۰۰۰۰۰۲ مراجعه نمایند .

 

 

 

قیمت                                                                                           نقشه  

مزایده و مناقصه

دیدگاهتان را بنویسید