شرایط تحویل واحد و اخذ قرارداد به متقاضیان

  1. اخذ اصل(دارای مهر بانکی) پرینت حساب مبالغ واریزی متقاضی از بانک مسکن دو نسخه .
  2. کپی و اصل کارت اقساط  و پرینت اقساط دو نسخه .
  • جهت اقساط از شرکت عمران فرم اصالت دریافت گردد که برای دریافت باید قرارداد ۵ برگی به امضا طرفین  ( متقاضی ، شرکت سازنده ، شرکت عمران ) رسیده و در سامانه مسکن مهر ثبت شده باشد .

      ۳ نامه تسویه حساب از شرکت سازنده .

مسکن مهر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.