منشور اخلاقی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر

باسمه تعالی

  • همواره درهمه احوال خداوند متعال را ناظر بر اعمال و رفتار خویش بدانیم.
  • درانجام امور محوله سعی نموده و از تند روی و رفتار خودسرانه بپرهیزیم.
  • ارباب رجوع را تکریم ودر راستای پاسخگویی به وی باتوجه به قوانین کوشش نماییم.
  • سعی خود را در نیل به اهداف و بحسازی سازمانی اعمال داشته و اشتباهات خودرا پذیرفته و کوشش درتصیح آن بنماییم.
  • درجهت رسیدن به برنامه ها و اهداف سازمانی با واحدهای درون سازمان  و برون سازمان تعامل و همکاری داشته و از تجربیات مفید دیگران استفاده نماییم.
  • درانجام وظایف همواره صرفه و صلاح شرکت را مد نظر قرار داده ودر راستای بهره وری سازمانی گام برداریم.
  • درارتقاع سطح دانش شغلی و حرفه ای خود کوشش نموده و تجربیات مفید خودرا به سایر همکاران علی الخصوص همکاران جدید الااستخدام منتقل نماییم.
  • همواره اسرار سازمانی را حفظ و حراست نموده و در جهت اعتلای جایگاه شرکت بکوشییم.
  • همواره توجه و احترام به شخصیت و کرامت انسانی همکاران و ارباب رجوع داشته باشیم.
  • رعایت نظم و انضباط فردی و حفظ آراستگی و وقت شناسی وحظور به موقعدر محل کار را اعمال نماییم.