منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
قوانین و مقررات شهرسازی

درخصوص نظارت عالیه بر کنترل رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی در صدور پروانه و تهیه طرحهایی و شهرسازی و چگونگی اجرای آنها

 پیرو بخشنامه شماره ۲۹۰۴/۱۰۰/۰۲/۵۲ مورخ ۷۸/۰۵/۳۱ مقام عالی وزارت مبنی بر تبیین مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی در نظارت بر کیفیت اجرای طرحها و ضوابط و مقررات شهرسازی و جلوگیری از تخلفات به استناد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی ، انجام اقدامات اجرایی ذیل برای نظارت عالیه بر کنترل رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی در صدور پروانه و تهیه طرحهای ساختمانی و شهرسازی و چگونگی اجرای آنها ضروری به نظر می رسد.

۱- به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مبنی بر مسئولیت نظارت عالیه وزارت مسکن و شهرسازی و لزوم انتشار اعلامیه و اطلاعیه های لازم در زمینه ارائه آگاهیهای لازم به افراد جامعه و با عنایت به برنامه اجرایی سیاستهای برنامه سوم توسعه و تأکید بر تقویت جایگاه ، اختیارات و وظایف نهادهای محلی و شوراهای اسلامی شهرها و جلب مشارکت بیشتر مردم در هدایت و کنترل و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران از سطوح ملی (طرح آمایش) تا محلی ، لازم است با تبیین مواد قانونی از طریق استفاده از رسانه های عمومی و ارتقاء آگاهی نهادهای محلی ، کمک و همکاری مردم در زمینه گزارش تخلفات به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای استانی استمداد شود.

۲- صدور آگهی و استمداد از شهرداریها و سایر مراجع صدور ساختمانی درخصوص آگاهی دادن به مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می کنند مبنی بر اینکه براساس ماده ۳۵ آئین نامه قانون فوق الذکر مالکان و کارفرمایان مذکور موظفند از نخستین روز شروع عملیات اجرایی ، یک نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری و یک نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجرای ساختمان در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه مأموران کنترل ساختمان در اختیار آنان گذاشته شود. بدیهی است تخلفات از این ماده قابل رسیدگی است.

۳- اعمال کنترل و نظارت دائم بر نحوه صدور پروانه های ساختمانی توسط مراجع ذیربط، تهیه طرحهای ساختمانی و شهرسازی و نحوه اجرای ساخت و سازهای شهری با همکاری و هماهنگی سازمان نظام مهندسی استان امری ضروری است. در این زمینه لازم است یک نسخه از نقشه های طرحهای مصوب شهری و یک نسخه گزارش ضوابط و مقررات آن در اختیار سازمانهای نظام مهندسی قرار گیرد تا سازمانهای مذکور اطلاعات لازم را در اختیار مهندسین قرار دهند. مهندسان طراح و ناظر در سراسر کشور ، بنا به مسئولیت حرفه ای خود، باید از کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی حاکم بر طرحهایی که تهیه و اجرا و نظارت می نمایند و مستندات قانونی آن اطلاع کامل داشته و کلیه ضوابط و مقررات مذکور را بدون کم و کاست رعایت نمایند. عدم رعایت این ضوابط و مقررات علاوه بر اینکه تخلف حرفه ای محسوب شده و طبق قانون مستوجب مجازاتها و محرومیتهای حرفه ای خواهد گردید، مشارکت در تخلف محسوب و قابل تعقیب کیفری است. بنابراین لازم است مهندسان نه تنها خود رعایت کامل ضوابط و مقررات را بنمایند ، بلکه به محض مشاهده تخلف از سوی سایر عوامل ذیربط مراتب را به شهرداری و سازمان نظام مهندسی و سازمان مسکن و شهرسازی استان اطلاع دهند.

۴- در صورت برخورد با تخلفات احتمالی با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نمایند و تا رفع تخلف موضوع قابل پیگرد است. به استناد ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می‌باشد.

۵- در مواردی که تخلفات ادامه داشته یا اصلاحات لازم توسط مراجع ذیربط معمول نشود، مراتب طی گزارش مستند به دفتر امور مدیریت شهری و دفتر حقوقی وزارت متبوع انعکاس یابد تا با هماهنگی و همکاری مراجع مذکور از متخلفان از هر نوع و هر سطح اعم از دولتی ، عمومی ، مردمی و … به مقامات قضایی شکایت لازم به عمل آید. لذا خواهشمند است ضمن مدنظر قرار دادن کلیه مواد فصل چهارم از آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی درخصوص نظارت و کنترل ، مراقبت لازم در زمینه کنترل مداوم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای مصوب شهری بعمل آورده و حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدامات انجام یافته درخصوص بندهای ۱ الی ۳ این نامه بهمراه تصویر بریده جراید آگهی‌های منتشره و همچنین سایر اقدامات در این زمینه را به این معاونت گزارش فرمایند.