منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
پروژه احداث استخر و سالن ورزشی در شهر جدید امیر کبیر

پروژه احداث استخر و سالن ورزشی در شهر جدید امیر کبیر

شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث استخر و سالن ورزشی در شهر جدید امیر کبیر به صورت ۵۰ درصد نقد و۵۰ درصد تهاتر با زمین در شهر های جدید مهاجران و امیر کبیر به شماره ۲۰۰۹۶۱۳۴۱۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور  و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ می باشد.

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۶ روز پنجشنبه  تاریخ  ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

مهلت زمان ارئه پیشنهاد: ساعت ۱۶ روز یکشنبه  تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف.

آدرس: اراک، کیلومتر۴۰ جاده اراک_ سلفچگان، شهر جدید امیر کبیر

تلفن: ۳۳۵۵۲۹۹۶_۳۳۵۵۲۹۸۱_۰۸۶:۳۳۵۵۲۹۷۱_داخلی ۱۰۶ واحد فنی و اجرایی

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس:۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱

دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ پیش شماره ۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفایل تامیین کننده/مناقصه گر موجود است.

 

۱۳۹۶/۰۴/۰۱