منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
نگهداری فضای سبز در شهر جدید امیرکبیر

نگه داری فضای سبز در شهر جدید امیرکبیر

شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز در شهر جدید امیر کبیر به شماره ۲۰۰۹۶۱۳۴۱۰۰۰۰۰۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور  و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ می باشد.
 

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت ۱۶ روز پنجشنبه  تاریخ:  ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

مهلت زمان ارئه پیشنهاد: ساعت ۱۶ روز یکشنبه  تاریخ:  ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ روز دوشنبه تاریخ: ۱۳۹۶/۱۹/۰۴

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف.
آدرس: اراک، کیلومتر۴۰ جاده اراک_ سلفچگان، شهر جدید امیر کبیر

تلفن:۳۳۵۵۲۹۹۶_۳۳۵۵۲۹۸۱_۰۸۶:۳۳۵۵۲۹۷۱_داخلی ۱۰۶ واحد فنی و اجرایی

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس:۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ پیش شماره ۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفایل تامیین کننده/مناقصه گر موجود است.

 

۱۳۹۶/۰۴/۰۱