آخرین خبرها
مناقصه
آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 
نگهداری فضای سبز در شهر جدید امیرکبیر
شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز در شهر جدید امیرکبیر به شماره ۲۰۰۹۶۱۳۴۱۰۰۰۰۰۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

خرید و اجرای ۳ عد برج نوری ۲۱متری و ۶۰ عدد چراغ پارکی در شهر جدید امیرکبیر

شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرخله ای خرید و اجرای  ۳ عد برج نوری ۲۱متری و ۶۰ عدد چراغ پارکی در شهر جدید امیرکبیر به شماره ۲۰۰۶۹۱۳۴۱۰۰۰۰۰۳را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

پروژه احداث ۱۱ واحد تجاری در شهر جدید امیرکبیر

شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث ۱۱واحد تجاری در شهر جدید امیر کبیر به صورت ۵۰ درصد نقد و۵۰ درصد تهاتر با زمین در شهر های جدید مهاجران و امیر کبیر به شماره۲۰۰۶۹۱۳۴۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 

بس فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

پروژه احداث استخر و سالن ورزشی در شهر جدید امیر کبیر

شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث استخر و سالن ورزشی در شهر جدید امیر کبیر به صورت ۵۰ درصد نقد و۵۰ درصد تهاتر با زمین در شهر های جدید مهاجران و امیر کبیر به شماره ۲۰۰۹۶۱۳۴۱۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

حفاظت فیزیکی از اراضی – اماکن شرکت عمران شهر جدید امیرکبیرآگهی فراخوان مناقصه عمومي
(يك مرحله ای نوبت دوم )شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر(مهاجران سابق) در نظر دارد مناقصه عمومی يكك مرحله ای پروژه ذیل را مطابق قانون مناقصات برگزار نماید.

 


ساخت مدرسه در شهر جديد اميركبير

آگهی فراخوان مناقصه عمومي

(يك مرحله ای نوبت دوم)
شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر(مهاجران سابق) در نظر دارد مناقصه عمومی يك مرحله ای پروژه ذیل را مطابق قانون مناقصات برگزار نماید.

ادامه مطالب


ساخت ساختمان آتش نشانی در شهر جديد اميركبير

آگهی فراخوان مناقصه عمومي

(يك مرحله ای نوبت دوم)
شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر(مهاجران سابق) در نظر دارد مناقصه عمومی يك مرحله ای پروژه ذیل را مطابق قانون مناقصات برگزار نماید.

ادامه مطالب


اجاره تابلوی تبلیغاتی در محور های مختلف

آگهی فراخوان مناقصه عمومي
(يك مرحله ای نوبت اول )
شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در نظر دارد مناقصه عمومی يك مرحله¬ای پروژه ذیل را مطابق قانون مناقصات برگزار نماید.
موضوع مناقصه: اجاره ۶ عدد تابلوی تبلیغاتی شامل ۲ عدد تابلو در اتوبان تهران – قم 

ادامه مطالب


احداث ساختمان غسالخانه و محوطه شهر مهاجران

 آگهی فراخوان مناقصه عمومي
(يك مرحله ای نوبت دوم )
شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در نظر دارد مناقصه عمومی يك مرحله¬ای پروژه ذیل را مطابق قانون مناقصات برگزار نماید.
موضوع مناقصه: احداث ساختمان غسالخانه و محوطه آن در شهر جدید مهاجران با برآورد ریالی ۶،۵۹۶،۲۱۵،۵۶۵ ریال طبق

ادامه مطالب


اجرای عملیات آماده سازی، راهسازی و محوطه سازی صنوف مزاحم

 آگهی فراخوان مناقصه عمومي
(يك مرحله ای نوبت دوم )
شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در نظر دارد مناقصه عمومی يك مرحله¬ای پروژه ذیل را مطابق قانون مناقصات برگزار نماید.
موضوع مناقصه: اجرای عملیات آماده سازی، راهسازی و آسفالت معابر

ادامه مطالب


احداث پارک سلامت

آگهی فراخوان مناقصه عمومي
(يك مرحله ای نوبت دوم )
شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در نظر دارد مناقصه عمومی يك مرحله¬ای پروژه ذیل را مطابق قانون مناقصات برگزار نماید.
موضوع مناقصه: عملیات احداث پارک سلامت در شهر جدید امیرکبیر با برآورد ریالی ۱۵،۵۹۸،۵۳۶،۷۴۸ ریال طبق فهارس بهاء ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی ، آبخیزداری و منابع طبیعی و آبیاری

ادامه مطالب